Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Ak Parti Seçim Beyannamesinde 'Yeni Türkiye Siyaseti'

Ejder OKUMUŞ
25 Mayıs 2018 12:04

Genel Olarak Beyanname 

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Mayıs’ta 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler seçim beyannamesini açıkladı ve yayınladı. Ciddi bir çabanın ürünü olduğu anlaşılan 360 sayfalık Beyanname, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye-Yaparsa Yine AK Parti Yapar” üst başlığını taşımaktadır. Beyanname bu başlığa uygun bir muhteva çerçevesinde güçlü Meclis ve güçlü hükümet ile güçlü Türkiye vurgusu yapmaktadır.

Beyannamenin anahtar kelimelerine bakmak, beyannamenin öne çıkardığı hususları anlamamıza yardımcı olabilir. Anahtar kelimeleri ise şu şekilde tespit etmek mümkündür:

Güven, istikrar, değişim, adalet, hak, hukuk, insan hakları, özgürlük, hürriyet, proje, bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk devleti, ekonomi, kalkınma, üretim, yaşlılık, engellilik, kadın, çocuk, gençlik, aile, demokrasi, siyaset, ahlâk, değerler, kültür, eğitim, şeffaflık, insan, toplum, vicdan, sağlık, Cumhurbaşkanlığı yönetim modeli, Meclis, sivil toplum, katılımcılık, göç, çalışma, spor, bilgi, bilim, teknoloji, ar-ge, ulaşım, dijitalleşme, savunma, enerji, gıda, tarım, çevre, şehircilik, yerel yönetimler, kırsal kalkınma, dış politika, güvenlik, Türkiye merkezli dış politika, terörle mücadele, insani ve vicdani dış politika, küresel ayrımcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele.

Bu kelimeler, Beyannamenin ana konularını da ortaya koymaktadır. Her bir kelimenin kapsamına giren birçok konu Beyannamede ele alınmakta ve o çerçevede Ak Parti’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle yapacaklarını anlatmaktadır.

Beyannamenin ana başlıkları da Ak Parti’nin hangi konulara ağırlık verdiğini, iktidarını devam ettirmesi durumunda neleri yapacağını ifade etmektedir. Başlıklar şöyle: Gelecek

Vizyonumuz

Yeni Yönetim Modeli

Güçlü Demokrasi

İnsan ve Toplum

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim

Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimler

Dış Politika ve Güvenlik

24 Haziran Seçimlerine Doğru

Ek: Önemli Kalkınma Projelerimiz

Başlıklara bakılırsa, daha önceki beyannamelerde olduğu gibi neredeyse hiçbir konunun dışarıda bırakılmadığı, yönetme adına büyük iddialarda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Ak Parti’yi diğer siyasal partilerden ayıran en önemli parametrelerden biri belki de hep iddialı bir parti olmasıdır, fakat bu dönem bu iddialarını gerçekleştirme iradesi ve imkanı ne olacak, seçimlerden sonraki süreçte elbette daha yakından görülecektir.

Yeni Siyaset

Beyannamede belirtildiğine göre Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle gelen yeni siyasette insan merkezli, özgürlükçü, kaliteyi öne çıkaran bir yaklaşım, Ak Parti’nin yaklaşımı olacaktır. Nitekim Beyannameye göre 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlayacak olan “Yeni dönem insanı merkeze alan, özgürlük alanlarının genişletildiği, daha demokratik ve her alanda kaliteye odaklanmış bir dönemi ifade etmektedir.” “Bütün politikalarımızın özünde insan merkezli siyasi anlayışımız bulunmaktadır. İnsanımızı kalkınmanın bizatihi amacı olarak görüyor, yine bu amaca insanımızla erişebileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir.”

Beyannamede yeni siyasette siyasetin itibarını yüksekte tutmak, önemli bir taahhüt olarak yer almaktadır: “Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. AK Parti bu şekilde siyasetin itibarını yükseltmiş ve insanımız siyasete güven duymaya başlamıştır. Bundan sonra da insanımızın duyduğu güveni boşa çıkarmamak ve siyasetin itibarını yüksekte tutmak boynumuzun borcu olacaktır.”

Güven ve İstikrar Vurgusu

Ak Parti, 2018 Beyannamesinde dikkat çekici bir şekilde güven ve istikrara vurgu yapmaktadır. Güven ve istikrar, adeta Ak Parti’ye hemen her konuda Hızır gibi yetişen iki sihirli sözcük. Siyasette, ekonomide, dış politikada, uluslararası ilişkilerde, bölgede güvene dayalı istikrarlı bir çizgi, Ak Parti için çok hayatidir. Esasen güven ve istikrar kurulduğu ve yönetime geldiği günden itibaren hep anahtar sözcükler olmuştur. Denilebilir ki bu iki sihirli kelime, siyasal bir hareket ve yapı olarak Ak Parti’nin yaptıklarını da yapamadıklarını da, avantajlarını da dezavantajlarını da,  anlamanın ipuçlarını vermektedir. Halktan oy isterken, izleyecekleri politikayı belirlerken hep güven ve istikrar temelli bir plan ve söylem ortaya konulur. Yürütme, yargı ve yasamanın sağlıklı olarak işlerini yürütmesi için, ekonominin rayında gitmesi için, Türkiye’nin adalet ve kalkınmada olması gereken seviyeyi yakalaması için güven ve istikrar vurgusu yapılır.

Ak parti için siyasetin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesi güven ve istikrara bağlıdır. Öyle ki, bu beyannamede de dikkati çektiği gibi Ak Parti için en temel kavramlardan ve siyasal ilkelerden biri olan değişim dahi güven ve istikrar ile birlikte anlam kazanır. Nitekim Beyannamenin başında sunuşta yer alan şu cümle bunu göstermektedir: “Partimiz, 16 yılda inşa ettiği siyasî duruş ve yapılanma ile hem güven ve istikrarın garantisi, hem de Türkiye’nin değişim iradesinin taşıyıcısı olmuştur.”

Gençlik

Beyannamede gençlere de dikkat çekici vurgular yapılmaktadır: “En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Başkalarını izleyen değil, başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren, sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız.”

Beyannamede “Gençlik” başlığı altında gençlerle ilgili birçok taahhüt bulunmaktadır: “Gençlerimizin önümüzdeki dönemde de; karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif rol almalarını sağlayacağız. Gençlerimizin nitelikli eğitim almaları en öncelikli hedefimizdir. AK Parti gençlerin iyi bir iş sahibi olmaları, sağlıklı bir aile kurmaları ve toplum için sorumlu birer birey olmaları için nitelikli eğitimi ilk sıraya almaya devam edecektir.” Eğitimden istihdam ve girişimciliğe, sanattan spora, madde bağımlılığından siyasete, ekonomiden kültüre kadar birçok noktada gençlere yönelik vaatler, Ak Parti beyannamesinde ortaya konulmaktadır.

Yeni Yönetim Modeli Vurgusu

Ak Parti Beyannamesi, ikinci ana başlıkta yeni yönetim modeli üzerinde durmakta ev bu modelde Türkiye’yi güçlü Meclis, güçlü hükümet, bağımsız ve tarafsız yargı ile yönetme vaadinde bulunmaktadır. Aslında bu, Cumhurbaşkanıyla uyumlu güçlü bir meclis kurmak için halka seçimlerde Ak Parti’ye daha çok oy verme ve destek olma çağrısı anlamına da gelmektedir.

Ak Parti’ye göre Cumhurbaşkanlığı modeliyle gelen “Yeni dönem güçlü Meclis ve güçlü Hükümet dönemi olacaktır. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerimizin gerçekleşmesine hizmet edecektir. Bu iki kuvveti, bağımsız ve tarafsız yargı tamamlamış olacaktır. Yeni dönemde Meclis daha itibarlı, Hükümet daha güçlü, bağımsız ve tarafsız yargı daha etkin olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte yürütme erkinin kendi içerisindeki fonksiyonları derli toplu ve etkili bir nitelik kazanırken, kuvvetler ayrılığı prensibi daha sağlıklı bir şekilde uygulanma zemini bulacaktır. Yürütmenin daha bütüncül bir yapıyla daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesine dayalı yeni yönetim modelinde güçlü bir Meclis yasama faaliyetlerini daha iyi yaparak yürütme üzerindeki sorumluluklarını yerine getirirken, bağımsız ve tarafsız yargı vatandaşlarımızın adil ve etkin bir şekilde adalet hizmeti alabilmesinin hukuki zeminini oluşturacaktır.”

Adalet, Hak ve Özgürlükler

AK Parti, yeni yönetim modelinde kendi yönetim anlayışında adaletin merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası olarak gördüklerini beyan etmektedir. Beyannameye göre AK Parti olarak “hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde bireysel hakları ve özgürlükleri evrensel bir miras ve anayasal düzenimizin temel ahlaki referansı olarak kabul etmektedir. Bu referansla, hükümetlerimiz döneminde vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almayı ve bunların kullanımını kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı temel bir vazife olarak görmüştür ve bundan sonra da bu vazifeyi sürdürecektir.” “Demokratik bir ülke olarak Türkiye, hukuk düzeniyle kendi yurttaşlarının özgürlüklerini korumaya, uluslararası topluma güven vermeye, yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde, temel önceliklerimizden biri yargının bağımsız ve tarafsızlığının sürdürülmesi, adalet sistemimizin köklü düzenlemelerle ileri standartlarda hizmet vermesini sağlamak olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti iktidarlarında hukukun üstünlüğü ilkesi esas alınarak hareket edilecektir.”
Ak Parti için dini özgürlükler de önemlidir: “Yeni dönemde de AK Parti, tüm inanç kesimlerinin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın özgür bir şekilde inançlarının ve kimliklerinin gereğini yaşamalarının teminatı olmaya devam edecektir.”
Beyannamede “Güçlü Demokrasi” bölümünde özgürlüklere, hak ve adalete önemli bir yer verilmiştir.

Eğitim Siyaseti

Beyannamede eğitim de önemli bir konu olarak yerini almış. “İnsan ve Toplum” ana başlığının ilk alt başlığı yanlışlıkla “haklar ve Özgürlükler” olarak yazılmış olmakla birlikte içeriği eğitimden oluşmaktadır. Başlık “Eğitim” olmalıydı. Sonradan belki de düzeltilmiştir.
Eğitim, bütün aşamalarıyla bütün toplumlar ve Türkiye için hayati derecede önemli bir kurumdur ve ülkemizde eğitimle ilgili ciddi problemler vardır. Bu problemlerin çözümüyle ilgili yapılacak her hayırlı iş, önemlidir. Beyannamede Ak Parti, yeni dönemde eğitimin içeriği ve kalitesinin ana öncelikleri olacağını, eğitim-öğretimde ana hedeflerinin düşünme, anlama, fark etme, sorun çözme, analiz ve sentez yeteneği ve yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış; hak ve adalet sorumluluğunu, millî kültür ve değerlerini özümsemiş; insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık; estetik ve sanat becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesine imkân ve ortam sağlamak olduğunu; bu amaçlara ulaşmada kalite konusunun öncelik verdikleri alanların başında geleceğini, eğitimde Kalite Seferberliğini başlatacaklarını belirtmekte, taahhüt etmektedir.
Beyannamede “öğretmenlerimizin niteliklerinin daha da iyileştirileceği; müfredatımızın çağın gerekliliklerini yansıtacak şekilde güncelleneceği; eğitim yatırımlarımızın, kaliteyi odağına alarak devam edeceği eğitim politikalarımızın öğrencilerin bireysel niteliklerini göz önüne alarak, çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlayacağı; Demokratik, özgürlükçü ve evrensel değerlere uygun bir üniversite tasavvurunun ana önceliklerinden biri olduğunu; üniversite yönetiminin özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayan reformcu bir anlayışla yeni bir “Yükseköğretim Çerçeve Yasası” hazırlayacaklarını” vaat etmektedir.
 
Sonuç

Ak Parti seçim beyannamesi, oldukça geniş hazırlanmış bir çalışmadır. Beyannamede çok önemli başlıklar var. Bu başlıklar altında önemli ve hayati konular ele alınmakta ve ele alınan bu konularda Ak Parti yeni yönetim modeliyle neler yapacağına, olaylara, siyasete, insana nasıl bakacağına dair önemli taahhütlerde bulunmaktadır.
Güven, istikrar, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet, kalkınma, katılımcılık, şeffaflık, sivil toplum, adalet, bağımsız ve tarafsız yargı, gençlik, spor, çocuk, kadın, yaşlılık, engellilik, sağlık, eğitim, ekonomi, siyaset, güvenlik, çevre, şehircilik, sosyal devlet, çalışma, dış politika gibi hususlara vurgu, Beyannamenin en can alıcı yönü olarak zikredilebilir.
Ak Parti 2018 Beyannamesi, uygulanması veya hayata geçirilmesi durumunda Türkiye’nin geleceği adına önemli ve anlamlı bir beyannamedir. Ak Parti 2018 seçim beyannamesi, son tahlilde üzerinde ciddi olarak çalışılmış bir beyanname olarak dikkati çekmektedir ve Türkiye’nin iç siyaseti boyutunda önemli taahhütleri içermektedir.
 

25.05.2018